Help us make the FRA website better for you!

Take part in a one-to-one session and help us improve the FRA website. It will take about 30 minutes of your time.

YES, I AM INTERESTED NO, I AM NOT INTERESTED

Мрежа на ЕС за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания

Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (КПХУ) е първият международен правно обвързващ документ в областта на правата на човека, който регулира въпроси, свързани с правата на хората с увреждания. Целта на Конвенцията е да „насърчава, защитава и гарантира пълноценното и равноправно упражняване на всички права на човека и основни свободи от хората с увреждания и да способства за зачитане на вътрешно присъщото им човешко достойнство“.

Конвенцията е ефективен инструмент в помощ на хората с увреждания и органите на държавната и местна администрация при разработване и изпълнение на законодателни и политически мерки, както и конкретни политики, с цел гарантиране на правата на хората с увреждания.

С цел гаранция, че такива мерки и политики съответстват на изискванията на Конвенцията и се реализират ефективно и ефикасно, Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ) в член 33, параграф 2 задължава държавите — страни по Конвенцията, да създадат мрежа, която да насърчава, защитава и наблюдава прилагането на КПХУ.

Като страна по Конвенцията, Европейският Съюз е определил такава мрежа по въпроси в рамките на правомощията на Съюза, например относно:

  • законодателство и политика на ЕС относно забрана на дискриминацията, права на пасажерите, финансиране със средства на ЕС и т.н.,
  • публичната администрация на ЕС: подбор на персонал, достъп до документи и т.н.

Мрежата на ЕС допълва националните мрежи за наблюдение, които носят отговорност за насърчаването, защитата и наблюдението на прилагането на КПХУ в държавите — членки на ЕС.

Мрежата започна да функционира през 2013 г. на основание на предложение на Европейската Комисия, одобрено от Съвета на ЕС през 2012 г.

Членове на мрежата

Европейската мрежа за наблюдение на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания се състои от:

През 2015 г. ЕС извърши първия преглед на прилагането на КПХУ. В резултат Комитетът за КПХУ обяви, че вторият и третият преглед ще бъдат извършени едновременно, считано от 2020 г.

Какви функции изпълняват членовете на мрежата

В съответствие с техния мандати и възложените им компетентности членовете на мрежата допринасят колективно за:

на прилагането на КПХУ от Европейският Съюз.

Наред с това мрежата на ЕС съдейства активно за изготвянето на прегледа на прилагането на КПХУ от ЕС от Комитета за правата на хората с увреждания Комитета за правата на хората с увреждания (Комитета за КПХУ). Комитетът, изпълняващ функциите на „орган по Договора“ по отношение на КПХУ, е отговорен да оценява дали страните по Конвенцията изпълняват своите задължения съгласно КПХУ.

Първият преглед на изпълнението на КПХУ от страна на ЕС беше извършен през 2015 г. Впоследствие Комитетът за КПХУ обяви, че вторият и третият преглед ще бъдат извършени едновременно през 2019 г.

Как функционира мрежата на практика

Членовете на мрежата обменят информация и вземат предвид дейността на останалите членове. Те приемат съвместно работна програма, която може да предвижда дейности, изпълнявани съвместно от няколко члена или от мрежата като цяло.

Председателстващата институция на мрежата на ЕС се определя за срок от една година и се сменя на ротационен принцип. Председателстващата институция насърчава принципа на колегиалност, който е в основата на работните методи на мрежата. 

Секретариатът на мрежата на ЕС също се определя с мандат от две години и има задача да координира организацията и подготовката на заседанията. Понастоящем FRA изпълнява функциите на секретариат.

Мрежата на ЕС заседава най-малко два пъти годишно. Решенията се вземат с консенсус.

Национални мрежи за наблюдение

Мрежата на ЕС допълва националните мрежи за наблюдение на държавите — членки на ЕС, които отговарят за насърчаването, защитата и наблюдението на прилагането на КПХУ на национално равнище. Те могат да бъдат организирани под различна форма и да се състоят от няколко организации, например:

  • национални органи за равно третиране,
  • омбудсмани,
  • национални институции за правата на човека,
  • комитети за наблюдение с участието на представители на организации, чиято дейност е свързана с правата на хората с увреждания.

Мрежата на ЕС се стреми да работи в тясно сътрудничество с националните мрежи за наблюдение. Пример в това отношение са ежегодните срещи с представители на националните механизми за наблюдение в държавите — членки на ЕС, които се провеждат с цел обмен на информация и координиране на дейностите.

Мрежи за наблюдение

Някои от членовете на националните мрежи за наблюдение си сътрудничат на европейско равнище: