Hungary / Constitutional Court / 24/2021. (VII. 21.)

László Németh
Deciding body type
National Court/Tribunal
Deciding body
Constitutional Court
Type
Decision
Decision date
29/06/2021
 • Hungary / Constitutional Court / 24/2021. (VII. 21.)

  Key facts of the case: 

  The petitioner is an art therapist. He graduated from university as a social worker, but he has exercised art therapy since the beginning without any specific qualification. He regularly teaches at universities, participates in research projects and holds art therapies for individuals and groups. The petitioner challenged Article 187 (1) b) of the Criminal Code on charlatanry, i.e. unauthorized practice of medical services. He argues that he may be prosecuted on the basis of the contested provision which prohibits the exercise of psycho-therapy without a specific qualification. Since no other remedy was available to him, the petitioner challenged the regulation directly at the Constitutional Court in a constitutional complaint procedure.

   

  Key legal question raised by the Court: 

  The central issue is whether Article 187 (1) b) of the Criminal Code (the prohibition of charlatanry) satisfies the requirement of clarity and thus complies with the principles of rule of law, nullum crimen and nulla poeana.

   

  Outcome of the case: 

  The Constitutional Court rejected the petitioner’s constitutional complaint. However, the Court declared ex officio that the National Assembly had failed to regulate the criminalized activity in Article 187 (1) b) with sufficient clarity and thus created an unconstitutional situation. The Constitutional Court called on the National Assembly to remedy the unconstitutionality.

 • Paragraphs referring to EU Charter

  [31] 2.1.1. The principles of nullum crimen sine lege and nulla poena sine lege can be found in several international documents, for example in Article 7 of the European Convention of Human Rights (hereinafter: Convention), Article 15 of the International Covenant on Civil and Political Rights, and Article 49 of the EU Charter of Fundamental Rights (hereinafter: Charter). Article 7 paragraph 1 of the Convention provides that no one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence under national or international law at the time when it was committed, nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time when the criminal offence was committed. The guarantee enshrined in Article 7 as part of the principle of legal security requires that both the criminal offence and the criminal penalty be prescribed by law, which also means that the regulation on the prohibited activity and the criminal sanction must be clear and precise. This requirement is satisfied only if the criteria of criminal liability can be determined on the basis of the wording of the provision [Kokkinakis v. Greece (14307/88), 25 May 1993., para. 52; Coëme and Others v. Belgium (32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 and 33210/96), 18 October 2000., para. 145]. This interpretation is supported by the interpretation of Article 49 of the Charter by the Court of Justice; according to its case-law, the principle of nullum crimen, nulla poena sine lege – which is one of the general legal principles of the European Union underlying the constitutional traditions common to the Member States – implies that the legislation must define clearly the offences and the penalties which they attract. [Advocaten voor de Wereld VZW v. Leden van de Ministerraad, C-303/05, 3 May 2007., paras 66-68.]

 • Paragraphs referring to EU Charter (original language)

  [31] 2.1.1. A nullum crimen sine lege és a nulla poena sine lege elv több nemzetközi dokumentumban is megtalálható, így például az Emberi Jogok Európai Egyezményének (a továbbiakban: Egyezmény) 7. cikke, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 15. cikke, illetve az Európai Unió Alapjogi Chartája (a továbbiakban: Charta) 49. cikke is tartalmazza. Az Egyezmény 7. cikkének 1. pontja azt mondja ki, hogy senkit nem szabad elítélni olyan cselekményért vagy mulasztásért, amely elkövetése idején a hazai vagy a nemzetközi jog alapján nem volt bűncselekmény, és nem lehet a bűncselekmény elkövetése idején alkalmazható büntetésnél súlyosabb büntetést kiszabni. Az Egyezmény 7. cikkében foglalt garancia a jogbiztonság egyik elemeként megkívánja, hogy mind a bűncselekmény, mind a büntetés törvényes legyen, amely egyben azt is jelenti, hogy világos és egyértelmű törvényi megfogalmazást igényel, hogy mely cselekmény milyen büntetéssel sújtható. Ez a követelmény akkor teljesül, ha önmagából a törvényi megfogalmazásból kitűnnek a büntetőjogi felelősség konkrét feltételei [Kokkinakis kontra Görögország (14307/88), 1993. május 25., 52. bekezdés; Coëme és társai kontra Belgium (32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 és 33210/96), 2000. október 18., 145. bekezdés]. Ezt az értelmezést támogatja a Charta 49. cikkét értelmező Európai Unió Bírósága is, amelynek gyakorlata szerint a - közösségi jog általános jogelvei közé tartozó, és a tagállamok közös alkotmányos hagyományainak alapját képező - nullum crimen, nulla poena sine lege elvből az következik, hogy a törvénynek világosan meg kell határoznia a jogsértéseket és a hozzájuk kapcsolódó büntetéseket [Advocaten voor de Wereld VZW kontra Leden van de Ministerraad, C-303/05., 2007. május 3., 66-68. bekezdések].