Institiúidí AE agus comhlachtaí eile

D'fhorbair an ghníomhaireacht comhar an-dinimiciúil le hinstitiúidí AE agus le roinnt gníomhaireachtaí eile AE. Cé go bhforbraíonn sé a chuid gníomhaíochtaí go neamhspleách, bíonn FRA i mbun idirphlé tráthrialta le Parlaimint na hEorpa, leis an gComhairle agus leis an gCoimisiún. Trína taighde fairsing ar fud Bhallstáit AE, soláthraíonn an ghníomhaireacht saineolas, anailís agus comhairle d’institiúidí AE i réimse na gceart bunúsach.

Bratach AE

I gClár Stócólm – ‘Eoraip a bheidh oscailte agus slán, a fhónfaidh do na saoránaigh agus a chosnóidh iad’, rud a glacadh sa bhliain 2010, thug an Chomhairle Eorpach cuireadh d’institiúidí AE “leas iomlán a bhaint as FRA agus, i gcás inarb iomchuí, dul i gcomhairle leis an nGníomhaireacht, ar aon dul lena shainordú, maidir le forbairt a dhéanamh ar bheartais agus reachtaíocht ag a bhfuil impleachtaí do chearta bunúsacha”. Treisíodh an glao sin freisin sna Treoirlínte straitéiseacha i réimse na saoirse, na slándála agus an cheartais a eisíodh i mí an Mheithimh 2015, áit ar thug an Chomhairle Eorpach cuireadh d’Institiúidí agus Ballstáit AE “an saineolas atá ag gníomhaireachtaí ábhartha AE, lena n-áirítear FRA, a shlógadh”.

Féadfaidh FRA tuairimí agus conclúidí ar thopaicí téamacha sonracha a eisiúint chuig Institiúidí agus Ballstáit AE. Ina theannta sin, féadfaidh Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle nó an Coimisiún iarraidh ar an ngníomhaireacht tuairimí a sholáthar ar thograí reachtacha AE “a mhéid a bhaineann siad lena gcomhoiriúnacht do chearta bunúsacha”. Rannchuidíonn an cúram sonrach sin leis an gcuspóir foriomlán atá ag an ngníomhaireacht a bhaint amach, is é sin, tacú le hInstitiúidí agus Ballstáit AE cearta bunúsacha a urramú go hiomlán. 

Coimeádann FRA dlúthnaisc ar leith leo seo a leanas:

  • Parlaimint na hEorpa
  • Comhairle an Aontais Eorpaigh
  • An Coimisiún Eorpach
  • Coiste Eorpach na Réigiún
  • Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa
  • Gníomhaireachtaí an AE