eu-charter

Charta základných práv Európskej únie

Článok 30 - Ochrana v prípade bezdôvodného prepustenia

Článok 30 - Ochrana v prípade bezdôvodného prepustenia

Každý pracovník má právo na ochranu pred bezdôvodným prepustením v súlade s právom Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou.

 • Text:

  Tento článok vychádza z článku 24 revidovanej Európskej sociálnej charty. Pozri tiež smernicu 2001/23/ES o zachovaní práv zamestnancov pri prevodoch podnikov a smernicu 80/987/EHS o ochrane zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa, ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 2002/74/ES.

  Source:
  Úradný vestník Európskej únie C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Ďalej uvedené vysvetlivky boli pôvodne pripravené pod vedením predsedníctva konventu, ktorý vypracoval návrh Charty základných práv Európskej únie. Boli aktualizované pod vedením predsedníctva Európskeho konventu so zreteľom na úpravy, ktoré urobil tento konvent k textu charty (najmä k článkom 51 a 52), a vývoj práva Únie. Hoci tieto vysvetlivky nie sú ako také právne záväzné, predstavujú cenný nástroj výkladu, ktorý je určený na objasnenie ustanovení charty.
 • KO v Consulmarketing SpA
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2021:208
 • TJ v Balga Srl.
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Seventh Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2020:441
 • Ordinary Court of Rome
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
 • Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis) v. Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:972
 • Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis) v Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:429
 • Former civil servant v state entity (anonymised)
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Curia
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
 • Grima Janet Nisttahuz Poclava v Jose María Ariza Toledano (Taberna del Marqués)
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Tenth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2015:60
 • K.M.C v. Hungary
  Decision date:
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  Court (Second Section)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:CE:ECHR:2012:0710JUD001955411
 • Ovido Rodríguez Mayor and Others v v Herencia yacente de Rafael de las Heras Dávila and Others
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
 • Mono Car Styling SA v Dervis Odemis and Others
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  EU:C:2009:24

18 results found

 • Czech Labour Code No.262/2006 Coll.
  Štát:
  Czechia

  Part II, Chapter IV deals with the termination of the work relationship.

 • Employment Rights Act 1996
  Štát:
  United Kingdom

  Part X Unfair dismissal
  Chapter I Right not to be unfairly dismissed
  Section 94 The right.
  (1) An employee has the right not to be unfairly dismissed by his employer.

 • Constitution of the Republic of Slovenia
  Štát:
  Slovenia

  Article 66 The state shall create opportunities for employment and work, and shall ensure the protection of both by law.

 • Ustava Republike Slovenije
  Štát:
  Slovenia

  66. člen Država ustvarja možnosti za zaposlovanje in za delo ter zagotavlja njuno zakonsko varstvo.

 • Constitution of the Slovak Republic
  Štát:
  Slovakia

  Article 36 Employees have the right to just and satisfying working conditions. The law guarantees, above all (…) b) protection against arbitrary dismissal and discrimination at the work place (…).

 • Ústava Slovenskej republiky
  Štát:
  Slovakia

  Čl. 36 Zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky. Zákon im zabezpečuje najmä (...) b) ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania a diskriminácii v zamestnaní. (...)

 • Constituição da República Portuguesa
  Štát:
  Portugal

  Artigo 53.º (Segurança no emprego) É garantida aos trabalhadores a segurança no emprego, sendo proibidos os despedimentos sem justa causa ou por motivos políticos ou ideológicos.

 • Constitution of the Portuguese Republic
  Štát:
  Portugal

   Article 53 (Job security) The right of workers to security of employment is guaranteed. Dismissals without just cause or for political or ideological reasons are prohibited.

 • Employment and Industrial Relations Act, Cap. 452 of the Laws of Malta, 2002
  Štát:
  Malta

  Part V - Termination of Contracts of Service

 • Code du Travail
  Štát:
  Luxembourg

  (dans sa teneur modifiée au 11 novembre 2009)

 • Constitution of the Republic of Lithuania
  Štát:
  Lithuania

  Article 49. Every working person shall have the right to rest and leisure, as well as to annual paid leave. The length of working time shall be established by law.

 • Lietuvos Respublikos Konstitucija
  Štát:
  Lithuania

  49 straipsnis. Kiekvienas dirbantis žmogus turi teisę turėti poilsį ir laisvalaikį, taip pat kasmetines mokamas atostogas. Darbo laiko trukmę apibrėžia įstatymas.

 • Labour Law
  Štát:
  Latvia

  Chapter 29 Protection of Employees when Terminating Employment Legal Relationships Chapter 30 Obligations of an Employer when Dismissing an Employee

 • Protection of employment (exceptional collective redundancies and related matters) act 2007
  Štát:
  Ireland

  An act to make provision, consequent on the conclusion of the ten-year framework social partnership agreement 2006-2015 known as “towards 2016”, for the establishment of a redundancy panel and the reference to it of certain proposed collective redundancies and for related action by the Minister for Enterprise, Trade and Employment, including the obtaining from the labour court of opinions on the nature of proposed collective redundancies; (...)

 • Constitution of Finland
  Štát:
  Finland

  Section 18 The right to work and the freedom to engage in commercial activity (...) No one shall be dismissed from employment without a lawful reason.

 • Suomen perustuslaki
  Štát:
  Finland

  18 § Oikeus työhön ja elinkeinovapaus (...) Ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä erottaa työstä.

 • Constitution of the Republic of Croatia
  Štát:
  Croatia
 • Labour Code
  Štát:
  Bulgaria

  Chapter XVI - Termination of Employment Relationship deals with protection from dismissal.

1 results found

 • The European Pillar of Social Rights

  7. Information about employment conditions and protection in case of dismissals
  Workers have the right to be informed in writing at the start of employment about their rights and obligations resulting from the employment relationship, including on probation period.
  Prior to any dismissal, workers have the right to be informed of the reasons and be granted a reasonable period of notice. They have the right to access to effective and impartial dispute resolution and, in case of unjustified dismissal, a right to redress, including adequate compensation.

0 results found