Členské štáty

Agentúry EÚ pre základné práva spolupracujú so všetkými členskými štátmi EÚ, aby mohli pomáhať pri zlepšovaní presadzovania a ochrany základných práv na vnútroštátnej a miestnej úrovni.

Vlajka EÚ

Podpora a odborné poznatky, ktoré agentúra poskytuje, pomáhajú členským štátom rešpektovať v plnom rozsahu základné práva pri vykonávaní práva EÚ. Dopĺňa to spolupráca agentúry s inštitúciami EÚ.

Každý členský štát vymenuje štátneho úradníka, ktorý bude spolupracovať priamo s FRA ako národný styčný úradník, čím sa zabezpečia úzke pracovne vzťahy s agentúrou.

Národní styční úradníci sú hlavnými kontaktnými osobami agentúry v členských štátoch. Neustála výmena a pravidelné stretnutia pomáhajú vytvoriť silné pracovné partnerské vzťahy, ktoré zaručujú spoločné využívanie informácií a uznávanie a riešenie vnútroštátnych potrieb.

Národní styční úradníci majú možnosť predkladať stanoviská k návrhom ročných pracovných programov agentúry. Vďaka tomu agentúra môže lepšie porozumieť potrebám v súvislosti s analýzou základných práv a dokáže lepšie odhadnúť, akú pomoc potrebujú členské štáty na prípravu politiky založenej na informáciách. Agentúra pravidelne informuje národných styčných úradníkov o výsledkoch výskumu, pripravovaných správach a činnostiach a úradníci poskytujú spätnú väzbu o účelnosti a relevantnosti práce agentúry. Národní styční úradníci pomáhajú tiež sprostredkovať informácie o práci agentúry pre príslušné ministerstvá, útvary a orgány verejnej správy členských štátov.

Severné Macedónsko sa zúčastňuje na práci agentúry FRA ako pozorovateľ od októbra 2017. Srbsko sa zúčastňuje na práci agentúry FRA ako pozorovateľ od júla 2018.

Projektová spolupráca

FRA udržiava pravidelný kontakt s expertmi verejnej správy v štátnej, regionálnej a miestnej správe a v rámci konkrétnych projektov organizuje s nimi stretnutia. Táto spolupráca umožňuje agentúre lepšie reagovať na potreby odborníkov a úradníkov, ktorí sú zodpovední za ochranu základných práv na všetkých úrovniach verejnej správy.

Agentúra napríklad v rámci svojho projektu týkajúceho sa Rómov úzko spolupracuje s členskými štátmi EÚ na vývoji metód, ktoré sa používajú pri meraní pokroku v integrácii Rómov v rámci EÚ. V inej oblasti agentúra zhromažďuje dôkazy o tom, v akej miere sa v EÚ dodržiavajú práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb s cieľom pomôcť vládam pri tvorbe politík v súlade s Chartou základných práv EÚ, ktorá zakazuje diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie.

Kontakt:

nlo@fra.europa.eu