Rada Európy

Na zabezpečenie komplementárnosti a pridanej hodnoty agentúra koordinuje svoje činnosti s činnosťami Rady Európy, najmä pokiaľ ide o jej ročný pracovný program a spoluprácu s občianskou spoločnosťou. Na tento účel Európske spoločenstvo uzavrelo dohodu s Radou Európy s cieľom nadviazať úzku spoluprácu medzi Radou Európy a agentúrou. Pán Philipp Boillat bol v júli 2020 nominovaný Radou Európy ako nezávislá osoba na zasadnutia vo výkonnej rade a správnej rade agentúry FRA a pán Lawrence Early bol nominovaný ako náhradník.

Nezávislá osoba vymenovaná Radou Európy sa zúčastňuje na rozhodovaní správnej rady, ktorá prijíma konkrétne ročný pracovný program a výročnú správu a vymenúva členov vedeckého výboru.

Philippe Boillat je nástupcom prof. Rainera Hofmanna. Predchádzajúcimi členmi boli pani de Boer-Buquicchio a pán Guy De Vel.

FRA úzko spolupracuje s týmito orgánmi Rady Európy:

Kontakt:

Massimo Toschi, kontaktná osoba FRA pre spoluprácu s Radou Európy
FRA_CoEcooperation(at)fra.europa.eu

Downloads