Dostop do dokumentov

Informacije in dokumenti, ki se nanašajo na delo agencije FRA, so na voljo tukaj:

Register dokumentov

Vsak državljan EU ter vse fizične ali pravne osebe, ki prebivajo ali imajo registrirani sedež v EU, imajo pravico do dostopa do dokumentov agencije FRA v skladu s pogoji, določenimi v Uredbi (ES) št. 1049/2001  o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (v nadaljnjem besedilu: “Uredba”) in brez poseganja v ukrepe, določene v Sklepu z dne 14. decembra 2012, ki ga je sprejel upravni odbor Agencije Evropske unije za temeljne pravice.

Za vložitev prošnje za dostop do dokumenta, ki ga uporablja agencija FRA pri opravljanju svojih nalog, izpolnite obrazec, ki je na voljo spodaj (v spletni obliki ali obliki PDF). Prošnja mora biti napisana v enem od uradnih jezikov EU, pošljete pa jo lahko po pošti, faksu ali elektronski pošti. Njena vsebina mora biti jasna, zlasti pa mora vsebovati vse pomembne elemente, na podlagi katerih lahko agencija prepozna, katere dokumente zahtevate. Navedete lahko tudi jezik, v katerem želite prejeti dokument, in morebitni drugi jezik, če vaša prva izbira morda ni na voljo. Prosimo, upoštevajte, da vam dokumente lahko pošljemo le v že obstoječih jezikovnih različicah in oblikah. Agencija ni dolžna ustvariti novega dokumenta, zagotoviti prevoda ali zbrati informacije, da bi lahko ugodila vaši prošnji.

Takoj ko prejme vašo prošnjo, boste prejeli potrdilo o prejemu, ki bo vsebovalo edinstveno registrsko številko vaše prošnje. Vaša prošnja bo obravnavana v največ petnajstih delovnih dneh, razen če se to obdobje podaljša v skladu s pogoji, navedenimi v Uredbi.

Agencija lahko zavrne dostop do dokumenta, med drugim, kadar bi njegovo razkritje lahko ogrozilo zaščito javnega interesa, zasebnosti in integritete posameznika, poslovnih interesov, pravnih postopkov in pravnih nasvetov, ali resno ogrozilo njen postopek sprejemanja odločitev.

Če je vaša prošnja zavrnjena ali ne prejmete odgovora v navedenem roku, lahko pri agenciji FRA v petnajstih delovnih dneh na istem obrazcu vložite potrdilno prošnjo, v kateri navedete, da gre za potrdilno prošnjo, in vpišete registrsko številko vaše začetne prošnje, ki ste jo prejeli v potrdilu o njenem prejemu.

Varstvo podatkov

Za obdelavo osebnih podatkov, ki ste jih vnesli v obrazec vloge, veljajo politike o varstvu podatkov, določene v Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov.

Več informacij je na voljo v razdelku o varstvu podatkov.  Preberite tudi s tem povezano obvestilo o varstvu podatkov za posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, ki vlagajo prošnjo za dostop do dokumentov.

Obrazci

Spletni obrazec

Obrazec v obliki PDF za tiskanje, ki ga lahko pošljete po faksu, pošti ali elektronski pošti

Kontaktni podatki

European Union Agency for Fundamental Rights
Document Access Coordinator
Schwarzenbergplatz 11
AT-1040 Vienna
Austria

E-mail: documents@fra.europa.eu

Fax: +43 1 503 13 85