You are here:

* задължително поле

Вид заявление

Лични данни

Обработването на лични данни, въведени в заявлението, са предмет на специфичните политики за защита, установени с Регламент (ЕО) № 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни. Вж: http://fra.europa.eu/en/data-protection-statement и свързаната с това информационна бележка за субектите на данни, които подават искане за достъп до документи тук.

Информация относно поискания (ите) документ (и)

7 + 12 =