You are here:

Charterpedia

Хартата на основните права на Европейския съюз утвърждава в законодателството на ЕС голям брой основни права, от които се ползват гражданите на ЕС и лицата, постоянно пребиваващи в ЕС. С влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г., хартата стана правно обвързваща за институциите на ЕС и за държавите членки.

Charterpedia е онлайн инструмент, който предоставя лесно достъпна информация относно тази всеобхватна рамка от основни права, като включва пълния текст и правното тълкуване на членовете от хартата, примери от съдебната практика на ЕС и на държавите членки, и публикации на FRA по темата, изложени по реда на членовете.

Първоначално информацията е събрана от Комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE). Понастоящем се поддържа от FRA.

Charterpedia може да се използва освен това като приложение за мобилни устройства с iOS и Android.