eu-charter

EU Charter of Fundamental Rights

Член 5 - Забрана на робството и на принудителния труд

Член 5 - Забрана на робството и на принудителния труд

 1. Никой не може да бъде държан в робство или в принудително подчинение.
 2. Никой не може да бъде заставян да извършва принудителен или задължителен труд.
 3. Трафикът на хора е забранен.
 • Text:
  1. Правото по член 5, параграфи 1 и 2 съответства на посоченото в член 4, параграфи 1 и 2, със същия текст, от ЕКПЧ. Той има следователно същия смисъл и същия обхват, както посочения член от ЕКПЧ, съгласно член 52, параграф 3 от Хартата. От това следва, че:
   - няма ограничение, което може законно да засегне правото, предвидено в параграф 1;
   - в параграф 2, понятието „принудителен или задължителен труд“ следва да се разбира в светлината на „негативните“ определения, посочени в член 4, параграф 3 от ЕКПЧ:
   „За целите на този член не представлява „принудителен или задължителен труд“:
   a) всеки труд, който обикновено е задължителен за лицата, лишени от свобода в съответствие с чл. 5 на тази конвенция или по време на условно освобождаване от такова лишаване от свобода;
   b) всяка служба от военен характер или в страните, където се признава освобождаване от военна служба заради религиозни убеждения, службата, отбивана вместо задължителната военна служба;
   c) всяка повинност, изпълнявана в случай на извънредно положение или бедствие, застрашаващи съществуването или благосъстоянието на обществото;
   d) всеки труд или повинност, представляващи елемент от обичайните граждански задължения.“
  2. Параграф 3 произтича пряко от достойнството на човешката личност и отчита последните данни за организираната престъпност, като например организирането на доходоносни мрежи за незаконна имиграция или за сексуална експлоатация. Приложението към Конвенцията за Европол съдържа следното определение, което се отнася до трафика с цел сексуална експлоатация: „Трафик на хора“: означава подлагането на лице под реалната и незаконна власт на други лица чрез използването на насилие, заплахи, злоупотреба с власт или злепоставяне с оглед на експлоатиране за проституция, форми на сексуална експлоатация и физическо насилие над малолетни, или търговия с изоставени деца“. Глава VI от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген, което бе включено в достиженията на правото на Съюза и в което участват Обединеното кралство и Ирландия, съдържа в член 27, параграф 1 следния текст относно мрежите за незаконна имиграция. „Договарящите страни се задължават да въведат съответни санкции за всяко лице, което оказва помощ или се опитва да окаже помощ с цел финансово облагодетелстване, да помогне на чужд гражданин да проникне или да пребивава на територията на договаряща страна в нарушение на законодателството за влизане или пребиваване на чужди граждани на тази договаряща страна.“. На 19 юли 2002 г. Съветът прие рамково решение относно борбата с трафика на хора (ОВ L 203, 1.8.2002 г., стр. 1), чийто член 1 определя именно правонарушенията, свързани с трафика на хора с цел експлоатация на техния труд или сексуална експлоатация, и които държавите-членки трябва да направят наказуеми с цел прилагането на посоченото рамково решение.
  Source:
  Официален вестник на Европейския съюэ C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Дадените по-долу разяснения бяха подготвени първоначално под ръководството на президиума на Конвента, който изработи Хартата на основните права на Европейския съюз. Те бяха актуализирани под ръководството на президиума на Европейския конвент в светлината на внесените от този Конвент изменения в текста на Хартата (по-специално в членове 51 и 52), както и на развитието на правото на Съюза. Въпреки че тези разяснения сами по себе си нямат юридическа сила, те представляват ценно средство за тълкуване, което е предназначено да изясни разпоредбите на Хартата.

0 results found

54 results found

 • Eesti Vabariigi Põhiseadus
  Country:
  Estonia

  § 29. (...) Kedagi ei tohi sundida tema vaba tahte vastaselt tööle ega teenistusse, välja arvatud kaitseväeteenistus või selle asendusteenistus, tööd nakkushaiguse leviku tõkestamisel, loodusõnnetuse ja katastroofi korral ning töö, mida seaduse alusel ja korras peab tegema süüdimõistetu. (...)

 • Karistusseadustik
  Country:
  Estonia

  § 133. Inimkaubandus.
  (1) Inimese asetamise eest olukorda, kus ta on sunnitud abielluma, töötama tavapäratutel tingimustel, tegelema prostitutsiooniga, kerjama, panema toime kuriteo või täitma muud vastumeelset kohustust, samuti inimese sellises olukorras hoidmise eest, kui tegu on toime pandud vabaduse võtmise, vägivalla, pettuse, kahju tekitamisega ähvardamise, teisest isikust sõltuvuse, abitu seisundi või haavatava seisundi ärakasutamisega, – karistatakse ühe- kuni seitsmeaastase vangistusega.

 • Penal Code
  Country:
  Estonia

  § 133 - Trafficking in human beings.
  (1) Placing a person in a situation where he or she is forced to marry, work under unusual conditions, engage in prostitution, beg, commit a criminal offence or perform other disagreeable duties, and keeping a person in such situation, if such act is performed through deprivation of liberty, violence, deceit, threatening to cause damage, by taking advantage of dependence on another person, helpless or vulnerable situation of the person,
  is punishable by one to seven years’ imprisonment.

 • The Constitution of the Republic of Cyprus
  Country:
  Cyprus

  Article 10
  1. No person shall be held in slavery or servitude.
  2. No person shall be required to perform forced or compulsory labour.
  3. For the purposes of this Article the term "forced or compulsory labour" shall not include -
  (a) any work required to be done in the ordinary course of detention imposed according to the provisions of Article 11 or during conditional release from such detention;
  (b) any service of a military character if imposed or, in case of conscientious objectors, subject to their recognition by a law, service exacted instead of compulsory military service;
  (c) any service exacted in case of an emergency or calamity threatening the life or well-being of the inhabitants.

 • Tο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας
  Country:
  Cyprus

  ΑΡΘΡΟΝ 10
  1. Ουδείς τελεί εις κατάστασιν δουλείας ή υποτελείας.
  2. Ουδείς εξαναγκάζεται εις εκτέλεσιν αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας.
  3. Ο εν τω παρόντι άρθρω όρος «αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία» δεν περιλαμβάνει:
  (α) οιανδήποτε εργασίαν επιβαλλομένην κατά την κανονικήν διάρκειαν της κρατήσεως συμφώνως ταις διατάξεσι του άρθρου 11 του Συντάγματος ή κατά την διάρκειαν της υπό όρον απολύσεως από τοιαύτης κρατήσεως,
  (β) οιανδήποτε τυχόν επιβληθησομένην στρατιωτικού χαρακτήρος υπηρεσίαν ή, προκειμένου περί των κατά συνείδησιν εναντιουμένων εις αυτήν και υπό την προϋπόθεσιν της αναγνωρίσεως αυτών υπό νόμου, υπηρεσίαν επιβαλλομένην αντί της στρατιωτικής υποχρεωτικής υπηρεσίας, και
  (γ) οιανδήποτε υπηρεσίαν επιβαλλομένην εις περίπτωσιν καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης ή συμφοράς απειλούσης την ζωήν ή την ευημερίαν του λαού.

 • Constitution of the Republic of Bulgaria
  Country:
  Bulgaria

  Art. 48. [...] (4) No one shall be compelled to do forced labour.[...]

 • КОНСТИТУЦИЯ на Република България
  Country:
  Bulgaria

  Чл. 48. [...] (4) Никой не може да бъде заставян да извършва принудителен труд.[...]

 • Code Pénal
  Country:
  Belgium

  Art. 433quinquies. (Inséré par L 2005-08-10/61, art. 10; En vigueur : 12-09-2005; modifié par L 2013-04-29/15, art.2 et L 2013-06-24/24; En vigueur 02-08-2013)§ 1er. Constitue l'infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d'héberger, d'accueillir une personne, de prendre ou de transférer le contrôle exercé sur elle :
  1° à des fins d'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle;
  2° à des fins d'exploitation de la mendicité;
  3° à des fins de travail ou de services, dans des conditions contraires à la dignité humaine;
  4° à des fins de prélèvement d'organes en violation de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, ou de matériel corporel humain en violation de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique;
  5° ou afin de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré.
  Sauf dans le cas visé au 5, le consentement de la personne visée à l'alinéa 1er à l'exploitation envisagée ou effective est indifférent.
  § 2. L'infraction prévue au § 1er sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros.
  § 3. La tentative de commettre l'infraction visée au § 1er sera punie d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent euros à dix mille euros.
  § 4. L'amende sera appliquée autant de fois quil y a de victimes.

 • Het Belgisch Strafwetboek
  Country:
  Belgium

  Art. 433quinquies. (Ingevoegd bij W 2005-08-10/61, art. 10; Inwerkingtreding : 12-09-2005 ; geamendeerd bij W 2013-0429/15, art. 2 en W 2013-06-24/24; Inwerkingtreding : 02-08-2013)§ 1. Levert het misdrijf mensenhandel op, de werving, het vervoer, de overbrenging, de huisvesting, de opvang van een persoon, het nemen of de overdracht van de controle over hem met als doel :
  1° de uitbuiting van prostitutie of andere vormen van seksuele uitbuiting;
  2° de uitbuiting van bedelarij;
  3° het verrichten van werk of het verlenen van diensten, in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid;
  4° het wegnemen van organen in strijd met de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, of van menselijk lichaamsmateriaal in strijd met de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek;
  5° of deze persoon tegen zijn wil een misdaad of een wanbedrijf te doen plegen.
  Behalve in het in 5 bedoelde geval is de toestemming van de in het eerste lid bedoelde persoon met de voorgenomen of daadwerkelijke uitbuiting van geen belang.
  § 2. Het in § 1 bedoelde misdrijf wordt gestraft met gevangenisstraf van één jaar tot vijf jaar en met geldboete van vijfhonderd euro tot vijftigduizend euro.
  § 3. Poging tot het in § 1 bedoelde misdrijf wordt gestraft met gevangenisstraf van één jaar tot drie jaar en met geldboete van honderd euro tot tienduizend euro. § 4. De boete wordt zo veel keer toegepast als er slachtoffers zijn.

 • The Belgian Penal Code
  Country:
  Belgium

  Article 433 quinquies (inserted by law of 2005-08-10/61, art.10 ; in force 12-09-2005) §1 ; amended by law 2013-04-29/15, art.2 and 2013-06-24/24; in force 02-08-2013) §1 In the event the crime results in human trafficking, the recruitment, the transport, transmission, accommodation, sheltering of a person or taking control over that person with the aim to:
  1° Exploit prostitution or other forms of sexual exploitation;
  2°Exploit begging;
  3.°Preform work or services in circumstances who are contrary to the provisions on human dignity.
  4.°Remove organs which is contrary to the law of 13 June 1986 regarding the removal and transplantation of organs and human body materials, and the law of 19 December 2008 regarding the acquirement and usage of human body materials with the aim of medical application on humans or medical research.
  5°Force a person to commit a crime and misdemeanour against his or her will. Except in 5°, is the permission of the person mentioned in the first section for the intended or actual exploitation, of no relevance. §2 The crime mentioned in §1, will be punished with a sentence of one to five years and with a fine of 500 EUR to 50.000EUR. §3 Attempt to the crime mentioned in §1, will be punished with a sentence of one to three years and with a fine of 100 EUR to 10.000 EUR. §4 The fine will be applied as many times as there are victims.

 • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
  Country:
  Austria

  Artikel 4 (1) Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden. (2) Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten. (3) Als „Zwangs- oder Pflichtarbeit“ im Sinne dieses Artikels gilt nicht: a) jede Arbeit, die normalerweise von einer Person verlangt wird, die unter den von Artikel 5 der vorliegenden Konvention vorgesehenen Bedingungen in Haft gehalten oder bedingt freigelassen worden ist; b) jede Dienstleistung militärischen Charakters, oder im Falle der Verweigerung aus Gewissensgründen in Ländern, wo diese als berechtigt anerkannt ist, eine sonstige an Stelle der militärischen Dienstpflicht tretende Dienstleistung; c) jede Dienstleistung im Falle von Notständen und Katastrophen, die das Leben oder das Wohl der Gemeinschaft bedrohen; d) jede Arbeit oder Dienstleistung, die zu den normalen Bürgerpflichten gehört.

 • Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger
  Country:
  Austria

  Artikel 7 Jeder Unterthänigkeits- und Hörigkeitsverband ist für immer aufgeho-ben. Jede aus dem Titel des getheilten Eigenthumes auf Liegenschaften haftende Schuldigkeit oder Leistung ist ablösbar, und es darf in Zukunft keine Liegenschaft mit einer derartigen unablösbaren Leistung belastet werden.

 • The Basic Law on the General Rights of Nationals
  Country:
  Austria

  Article 7 Every liege bond and thraldom is abolished in perpetuity. Every obligation or performance which encumbers property held in fee is commutable and for the future no real property may be burdened with a performance of that kind which cannot be commuted.

 • The European Convention on Human Rights (ECHR)
  Country:
  Austria

  Article 4 1. No one shall be held in slavery or servitude. 2. No one shall be required to perform forced or compulsory labour. 3. For the purpose of this Article the term “forced or compulsory labour” shall not include: a) any work required to be done in the ordinary course of detention imposed according to the provisions of Article5 of this Convention or during conditional release from such detention; b) any service of a military character or, in case of conscientious objectors in countries where they are recognised, service exacted instead of compulsory military service; c) any service exacted in case of an emergency or calamity threatening the life or well-being of the community; d) any work or service which forms part of normal civic.
  obligations.

0 results found

0 results found

0 results found