Czech Republic / Constitutional Court / III. ÚS 2331/14 M.A.A. v the Regional Court in Brno

Key facts of the case:

The applicant, Mr. M.A.A. applied for asylum in the Czech Republic. The Interior Ministry rejected the application on the grounds of the Dublin Regulation (the Czech Republic is not responsible as he entered the EU in Malta). The applicant challenged the decision in the Regional Court in Brno. At the same time, he applied at the Regional Court for a suspensive effect to be granted to the legal action. The suspensive effect application was dismissed by the Regional Court. This decision was quashed by the Constitutional Court on the grounds of a lack of justification.

Paragraphs referring to EU Charter: 

 

The Constitutional Court stresses that, according to Article 3, section 2 of the Dublin III Regulation, if it is not possible to to relocate the applicant to the Member State that was primarily identified as responsible because there are serious grounds to assume that there are systematic shortcomings to the asylum facilities and conditions for accepting applicants in said Member State, which include a risk of inhumane and degrading treatment in the sense of Article 4 of the Charter of Fundamental Rights of the EU, the Member State that leads the competence proceedings shall continue to assess criteria stipulated in chapter III of this regulation in order to determine whether another Member State cannot be held competent. If under these circumstances relocation to any Member State identified according to these criteria cannot be performed, not even to the first Member State where the application was submitted, the Member State leading the competence proceedings will be held competent. This complies with point 19 of the Preamble of the abovementioned regulation that there should be legal guarantees and the right to a fair trial regarding the decision to relocate a person to the competent Member State, so that effective protection of the person’s rights in conformity with Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the EU is guaranteed. To ensure comformity with international law, the effective remedy against such a decision should include a review of how the regulation is applied, as well as a review of the situation in the Member State to which the applicant is to be relocated, both from a legal and a factual point of view. (….)

Paragraphs referring to EU Charter (original language): 

 

Ústavní soud zdůrazňuje, že podle čl. 3 odst. 2 nařízení Dublin III není-li možné přemístit žadatele do členského státu, který byl primárně určen jako příslušný, protože existují závažné důvody se domnívat, že dochází k systematickým nedostatkům, pokud jde o azylová řízení a o podmínky přijetí žadatelů v daném členském státě, které s sebou nesou riziko nelidského či ponižujícího zacházení ve smyslu čl. 4 Listiny základních práv Evropské unie, členský stát, který vede řízení o určení příslušného členského státu, pokračuje v posuzování kritérií stanovených v kapitole III tohoto nařízení, aby zjistil, jestli nemůže být určen jako příslušný jiný členský stát. Nelze-li za těchto okolností provést přemístění do žádného členského státu určeného na základě těchto kritérii, ani do prvního členského státu, kde byla žádost podána, stává se příslušným členským státem ten členský stát, který vede řízení o určení příslušného členského státu. Z bodu 19 preambule uvedeného nařízení zas vyplývá, že by měly být stanoveny právní záruky a právo na účinný opravný prostředek, pokud jde o rozhodnutí o přemístění dotyčné osoby do příslušného členského státu, aby byla zaručena účinná ochrana jejích práv v souladu s čl. 47 Listiny základních práv Evropské unie. Pro zajištění souladu s mezinárodním právem by měl účinný právní prostředek proti takovémuto rozhodnutí zahrnovat jak přezkum toho, jak je uplatňováno toto nařízení, tak přezkum situace v členském státě, do kterého je stěžovatel přemísťován, a to po právní i faktické stránce.. (….)

Language: 
Czech
Deciding body (original language): 
Ústavní soud České republiky
Language: 
Czech