Hungary / Constitutional Court / 3140/2013 Complaint submitted by an individual to the Constitutional Court (CC) (Alkotmánybíróság) against a judicial decision and a Government Decree

Key facts of the case:

The complainant initiated to cease his/her undivided joint ownership regarding a piece of land. Meanwhile, a company having right to use that land initiated the registration of land conversion regarding certain parts of the same property. This latter procedure was suspended in line with a Government Decree, and commenced only after the procedure aimed at ceasing the undivided joint ownership had been terminated. The land conversion procedure resulted that the value of parts of the property now being under the exclusive ownership of the complainant decreased. The complainant appealed against the land conversion decision and the case ended up before the Curia (Kúria), which rejected the complainant’s claim. The complainant submitted a constitutional complaint to the CC, claiming that the decision of the Curia and the Government Decree violate the Fundamental Law of Hungary, the European Convention on Human Rights and the Charter of Fundamental Rights. The complainant stated, among others, that his/her right to property had been violated, since the value of his/her property had decreased as a result of the procedures. The CC rejected the constitutional complaint, stating that it is not the Curia’s decision which caused the complainant’s problem, that he/she failed to exhaust all remedies regarding the joint ownership procedure, and that the Government Decree was not applied in the procedure leading up to the Curia’s decision, thus may not be challenged by the complainant.

Paragraphs referring to EU Charter: 

 

2. ... In its constitutional complaint the complainant challenged the decision of the Curia and Article 3 (3) of the Government Decree also on the basis of Article 1 of Protocol 1 of the European Convention on Human Rights (hereafter: ECHR) and on the basis of Article 17 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (hereafter: Charter of Fundamental Rights).

...

13. ... In connection with the protection of [his/her] property [the complainant] also cited Article 17 of the Charter of Fundamental Rights, and emphasized that the level of protection concerning the right to property shall not be lower in Hungary than the level of protection flowing from human rights treaties.

...

19. The constitutional complaint included references to Article 1 of Protocol 1 of the ECHR, and to Article 14 of the Charter of Fundamental Rights. With respect to these references, the Constitutional Court draws the attention to Article 32 of the Act on the Constitutional Court, which provides the following:

(1) Pursuant to Article 24 (2) f) of the Fundamental Law, the Constitutional Court shall examine legal regulations on request or ex officio in the course of any of its proceedings.

(2) The proceedings may be requested by one quarter of Members of Parliament, the Government, the President of the Curia, the Prosecutor General or the Commissioner for Fundamental Rights. Judges shall suspend judicial proceedings and initiate Constitutional Court proceedings if, in the course of the adjudication of a concrete case, they are bound to apply a legal regulation that they perceive to be contrary to an international treaty.

The complainant does not fall under the scope of those entitled to put forward a motion as regulated by Article 32 (2) of the Act on the Constitutional Court.

20. Furthermore, the Constitutional Court points out that Article 51 of the Charter of Fundamental Rights provides the following with regard to the field of application of the Charter of Fundamental Rights:

(1) The provisions of this Charter are addressed to the institutions, bodies, offices and agencies of the Union with due regard for the principle of subsidiarity and to the Member States only when they are implementing Union law. They shall therefore respect the rights, observe the principles and promote the application thereof in accordance with their respective powers and respecting the limits of the powers of the Union as conferred on it in the Treaties.

(2) The Charter does not extend the field of application of Union law beyond the powers of the Union or establish any new power or task for the Union, or modify powers and tasks as defined in the Treaties.

The underlying case – concerning the registration of land conversion regarding a property –, in which the complainant submitted the constitutional complaint, may not be regarded a case where Union law is implemented.

Paragraphs referring to EU Charter (original language): 

 

2. ... A Kúria ítéletét és a Korm. r. 3. § (3) bekezdését az indítványozó alkotmányjogi panaszában az Emberi Jogok Európai Egyezménye (a továbbiakban: EJEE) első kiegészítő jegyzőkönyvének 1. Cikke, és az Európai Unió Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: Alapjogi Charta) 17. cikke alapján is kifogásolta.

...

13. ... Tulajdona védelme kapcsán az Alapjogi Charta 17. cikkét is idézte, és hangsúlyozta, hogy a tulajdonhoz való jog védelmének a szintje Magyarországon sem lehet alacsonyabb, mint az emberi jogi egyezményekből következő védelmi szint.

19. Az alkotmányjogi panaszban szerepelt hivatkozás az EJEE első kiegészítő jegyzőkönyvének 1. Cikkére, valamint az Alapjogi Charta 17. cikkére is. E hivatkozásokkal kapcsolatban az Alkotmánybíróság felhívja a figyelmet az Abtv. 32. §-ára, amely szerint:

(1) Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés f) pontja alapján a jogszabályok vizsgálatát az indítványozók kezdeményezésére, illetve bármely eljárása során hivatalból végzi.

(2) Az eljárást az országgyűlési képviselők egynegyede, a Kormány, a Kúria elnöke, a legfőbb ügyész, valamint az alapvető jogok biztosa indítványozhatja. A bíró – a bírósági eljárás felfüggesztése mellett – az Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezi, ha az előtte folyamatban levő egyedi ügy elbírálása során olyan jogszabályt kell alkalmazni, amelynek nemzetközi szerződésbe ütközését észleli.

Az indítványozó nem tartozik bele az Abtv. 32. § (2) bekezdésében szabályozott indítványozói körbe.

20. Az Alkotmánybíróság rámutat továbbá arra is, hogy az Alapjogi Charta 51. cikke az Alapjogi Charta alkalmazási köréről úgy rendelkezik, hogy:

(1) E Charta rendelkezéseinek címzettjei – a szubszidiaritás elvének megfelelő figyelembevétele mellett – az Unió intézményei, szervei és hivatalai, valamint a tagállamok annyiban, amennyiben az Unió jogát hajtják végre. Ennek megfelelően saját hatáskörükben és a Szerződésekben az Unióra ruházott hatáskörök korlátain belül tiszteletben tartják az ebben a Chartában foglalt jogokat és betartják az abban foglalt elveket, valamint előmozdítják azok alkalmazását.

(2) Ez a Charta az uniós jog alkalmazási körét nem terjeszti ki az Unió hatáskörein túl, továbbá nem hoz létre új hatásköröket vagy feladatokat az Unió számára, és nem módosítja a Szerződésekben meghatározott hatásköröket és feladatokat.

Az alapul fekvő – ingatlan művelési ág változás átvezetésével kapcsolatos – ügy, amelyben az indítványozó alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz, nem tekinthető az uniós jog végrehajtása körébe tartozó ügynek.

Language: 
Hungarian
Deciding body (original language): 
Alkotmánybíróság
Language: 
Hungarian