Lithuania / Supreme Administrative Court / A-822-1265/2014 P M B v National Paying Agency (Nacionalinė mokėjimo agentūra)

Key facts of the case:

The respondent adopted a decision that the applicant wrongly declared certain plots of lands in order to get some direct agricultural subsidies and ordered the applicant to repay these subsidies to the state budget. The applicant challenged that decision before the administrative courts. The first instance court found for the applicant, although it based its decision on other legal arguments, not the Charter. The respondent appealed the decision of the first instance court before the Supreme Administrative Court of Lithuania, which rejected the respondent’s appeal, inter alia, on the basis of the provisions of the Charter.

Paragraphs referring to EU Charter: 

 

The applicant not agreeing with inaccuracies established by the Agency had no possibility to provide the evidence on the subject for declared plots in order to get subsidies in 2010. The fact that some of declared plots of land for support in 2010 were not eligible and the fact that the Agency adopted a decision on repayment was discovered by the applicant only in 2013 once she received that decision. The Charter of Fundamental Rights of the European Union, when defining the principle of good administrion, singles out the “right to be heard”, which encompases the right to be heard before adopting any individual negative measure against him (Art. 41 (2) (d) of the Charter). This provision of the Charter is the expression of the common legal heritage, which may be used as an additional source for interpretation of law. According to the practice of the Court of Justice of the European Union, respect for the rights of defence is applicable not only in proceedings, which may lead to the imposition of penalties, but in all proceedings initiated against a person that are liable to culminate in a measure adversely affecting that person, and it requires that the addressees of decisions which significantly affect their interests should be placed in a position in which they may effectively make known their views (Judgment of the Court of Justice of the European Union (CJEU), C-395/00, Distillerie Fratelli Cipriani SpA v. Ministero delle Finanze, 12 December 2002, § 51). Given the fact that the applicant was not informed about the data which was provided by the Centre to the Agency before adopting the challenged decision, the rights of defence of the applicant was not observed.

Paragraphs referring to EU Charter (original language): 

 

Pareiškėja, nesutinkanti su Agentūros nustatytais neatitikimais, neturėjo jokios galimybės įrodinėti aplinkybių dėl jos deklaruotų plotų tinkamumo paramai gauti 2010 m. Tai, kad dalis 2010 m. paraiškoje deklaruotų laukų yra pripažinti netinkamais paramai gauti ir dėl to priimtas Agentūros sprendimas dėl susidariusios skolos grąžinimo, pareiškėja sužinojo tik 2013 m. gavusi paminėtą sprendimą.<...> Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje apibrėžiant gero administravimo principo turinį, be kita ko, taip pat nurodoma „teisė būti išklausytam“, kuri reiškia, jog kiekvienas asmuo turi būti išklausytas prieš taikant bet kokią individualią jam nepalankią priemonę (Pagrindinių teisių chartijos 41 str. 2 d. a p.). Ši Chartijos nuostata išreiškia bendro pobūdžio teisines vertybes, į kurias, sprendžiant dėl gero administravimo principo turinio Lietuvoje, gali būti atsižvelgiama kaip į papildomą teisės aiškinimo šaltinį. Pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, teisės į gynybą principas, kuris taikomas ne tik tais atvejais, kai asmeniui gresia sankcijos, bet ir tada, kai gali būti priimamas sprendimas, kuriuo asmens interesai būtų paveikiami neigiamai, reikalauja, kad sprendimų, kuriais reikšmingai paveikiami asmens interesai, adresatas turėtų galimybę veiksmingai išreikšti savo nuomonę (pvz., Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2002 m. gruodžio 12 d. sprendimas Distillerie Fratelli Cipriani SpA prieš Ministero delle Finanze, C-395/00, 51 p.). Kadangi pareiškėjas iki skundžiamo sprendimo priėmimo nebuvo informuotas apie Centro Agentūrai pateiktus duomenis, paminėta teisė į gynybą jam nebuvo užtikrinta.

Language: 
Lithuanian
Deciding body (original language): 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Language: 
Lithuanian