Lithuania / Supreme Administrative Court / N-822-70-14 H. N. v Foreigners’ Registration Centre under the Ministry of the Interior (Užsieniečių registracijos centras prie Vidaus reikalų ministerijos)

Key facts of the case:

The applicant requested to quash the earlier decision of the first instance court concerning his detention, which was applied to him under the basis of the Law of Legal Status of Aliens (Įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties). He was detained on the basis of the fact that he illegally crossed the Lithuanian border. The applicant submitted that he became the asylum seeker, his request for that was accepted by the Migration Department (Migracijos departamentas) and he was granted a temporary territorial protection. Because of that, there was no basis for his further detention. The first instance court rejected those arguments, and the applicant appealed to the Supreme Administrative Court arguing in essence that the first instance court was wrong in applying the Law on the Legal Status of Aliens.

Paragraphs referring to EU Charter: 

 

The Charter of Fundamental Rights of the European Union establishes the right to good administration, which means that every person has the right to have his or her affairs handled impartially, fairly and within a reasonable time by the institutions, bodies, offices and agencies of the Union (Art. 41 (1) of the Charter). This provision of the Charter is the expression of the common legal heritage, which may be used as an additional source for interpretation of law. The principle of good administration requires an application of the asylum seeker to be dealt without undue delay and not formally. The principle of good administration embraces the accessibility of public services and the right to be heard. The chamber evaluates that a half-year detention period in order only to establish the identity of the asylum seeker is too extensive and is not acceptable, even more so given the fact that no evidence was furnished in the case what steps competent institutions took in order to establish the identity of the applicant. The ground of detention – to establish motives under which the application for asylum is based – may only be relied upon a certain period of time, and it should be clear and possible to check what kind of actions competent authorities took in order to evaluate these motives, what particular actions they were not able to undertake during the relevant period.

Paragraphs referring to EU Charter (original language): 

 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtinta kiekvieno asmens teisė į gerą administravimą, kuri reiškia, kad institucijos reikalus turėtų tvarkyti nešališkai, teisingai ir per kiek įmanomai trumpesnį laiką (Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 1 dalis). Šios chartijos nuostatos išreiškia bendro pobūdžio teisines vertybes, į kurias, sprendžiant dėl gero administravimo principo turinio Lietuvoje, gali būti atsižvelgiama kaip į papildomą teisės aiškinimo šaltinį. Gero administravimo principas reikalauja, kad užsieniečio prašymas dėl prieglobsčio nebūtų nagrinėjamas nepagrįstai ilgą laiką ir tik siaurai formaliai. Gero administravimo principas apima viešųjų paslaugų prieinamumą ir teisę būti išklausytam. Teisėjų kolegijos vertinimu, pusės metų sulaikymo terminas, siekiant tik nustatyti tapatybę, laikytinas nepagrįstai ilgu, juo labiau kad byloje nėra pateikta duomenų apie tai, kokių veiksmų iki skundžiamo sprendimo priėmimo ėmėsi kompetentingos institucijos, siekdamos išsiaiškinti užsieniečio tapatybę, ir, ar tapatybė nebuvo nustatyta. Sulaikymo pagrindu – išsiaiškinti motyvus, kuriais grindžiamas jo prašymas suteikti prieglobstį, taip pat pagrįstai galima remtis tik tam tikrą laikotarpį ir šiuo atveju turi būti aišku ir įmanoma patikrinti, kokių veiksmų ėmėsi kompetentingos institucijos, siekiant išsiaiškinti pareiškėjo motyvus, kokių veiksmų kompetentingos institucijos nespėjo atlikti per atitinkamą laikotarpį.

Language: 
Lithuanian
Deciding body (original language): 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Language: 
Lithuanian