Poland / Supreme Court / I PK 276/13 S.W. v Polish Railways

Key facts of the case:

S.W., the plaintiff, sued the Polish Railways claiming that his salary was disproportionaly reduced in comparison to the persons working under his supervision. The plaintiff sued the Polish Railways for 510 PLN (approx. 121 EUR) for each month from 1 January 2008 until 28 February 2011. The District Court granted the plaintiff the amount of 3.600 PLN (approx. 900 EUR) as compensation. The District Court analysing the internal system of salaries decided that the Polish Railways did not sufficiently justify the difference in salaries. The Appeallate Court dismissed the appeal of both parties and upheld the judgement of the first instance court. The plaintiff submitted a cassation appeal to the Supreme Court stating that the wrongful analysis of the anti-discrimination provisions of the Labour Code was a result of a wrongful implementation of the EU Equality Directives.

Paragraphs referring to EU Charter: 

 

The next stage in the evolution of equality and non-discrimination in the European Union primary law was the European Union Charter of Fundamental Rights in which equality before the law was provided and which widened the catalogue of discrimination grounds. Article 21 prohibits all forms of discrimination on the basis of gender, race, skin colour, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political opinion lub any other opinion, belonging to national minority, property, birth, disability, age or sexual orientation. The Lisbon Treaty gave the Charter a binding character so it strenghtened the status of a person, including in the face of law and prohibition of discrimination, in the European Union system.

Paragraphs referring to EU Charter (original language): 

 

Kolejnym etapem ewolucji zasad równości i niedyskryminacji w prawie pierwotnym stała się Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, w której zapisano równość wobec prawa oraz rozszerzono katalog zakazanych podstaw dyskryminacji. Artykuł 21 tej Karty zakazuje wszelkiej dyskryminacji: w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Traktat lizboński nadał Karcie praw podstawowych wiążący charakter, co wzmocniło status praw jednostki, w tym równości wobec prawa i zakazu dyskryminacji, w systemie prawnym Unii Europejskiej.

Language: 
Polish
Deciding body (original language): 
Sąd Najwyższy
Language: 
Polish