Slovakia / Constitutional Court / PL. ÚS 10/2014 A group of 31 members of Parliament to examine conformity of selected legal provisions of the Act No. 351/2011

Key facts of the case:

10 of October 2012 Constitutional Court received a proposal of a group of 31 members of the National Council of the Slovak Republic (the Parliament) to initiate a proceeding on conformity of section 58 par. 5 until par. 7 and section 63 par. 6 of law no. 351/2011 Coll. on electronic communication and section 116 of law no. 301/2005 Coll., Penal Code and section 76a par. 3 of act on National council no. 171/1993 Coll. on Police forces with art. 13 par. 4, art. 16 par. 1, art. 19 par. 2 and 3, art. 22 and art. 26 of the Constitution of the Slovak Republic, with art par. 7 par. 1, art. 10 par. 2 a 3, art. 13 and art. 17 of the Charter of fundamental rights and freedoms, art. 8 and art. 10 Convention on protection of human rights and fundamental freedoms and art. 7, art. 8, art. 11 and art. 52 par. 1 of the Charter of fundamental rights of European Union. Members of the Parliament claimed that retention of information on general scale does not comply with constitutional order and international human rights instruments because it constitutes an inadequate intervention into privacy of persons. 10 of October 2012 Constitutional Court received a proposal of a group of 31 members of the National Council of the Slovak Republic (the Parliament) to initiate a proceeding on conformity of section 58 par. 5 until par. 7 and section 63 par. 6 of law no. 351/2011 Coll. on electronic communication and section 116 of law no. 301/2005 Coll., Penal Code and section 76a par. 3 of act on National council no. 171/1993 Coll. on Police forces with art. 13 par. 4, art. 16 par. 1, art. 19 par. 2 and 3, art. 22 and art. 26 of the Constitution of the Slovak Republic, with art par. 7 par. 1, art. 10 par. 2 a 3, art. 13 and art. 17 of the Charter of fundamental rights and freedoms, art. 8 and art. 10 Convention on protection of human rights and fundamental freedoms and art. 7, art. 8, art. 11 and art. 52 par. 1 of the Charter of fundamental rights of European Union. Members of the Parliament claimed that retention of information on general scale does not comply with constitutional order and international human rights instruments because it constitutes an inadequate intervention into privacy of persons.

Paragraphs referring to EU Charter: 

 

Stemming from the statement of members of Parliament there appeared a question of conformity of provisions of law no. 351/2011 Coll. on electronic communications in relation to articles 7, art. 8 and art. 11 of the Charter which is legally binding for Member states in case when they exercise European Union law (art. 51 par.1 of the Charter). Disputed provisions of law on electronic communications are without any doubt a transposition of related regulation pertaining to the European Union law (Directive of European Parliament and Council 2002/58/CE from 12 July 2002), related to processing of personal data and protection of private life in area of electronic communications [Directive on privacy and electronic communications (Ú. v. CE L 201, p. 37; Special edition 13/029, p. 514) and Directive of European Parliament and Council 2006/24/CE from 15 March 2006 on the retention of data generated or processed in connection with the provision of publicly available electronic communications services or of public communications networks and amending Directive 2002/58/EC (Ú. v. EU L 105, p. 54)], and thus Charter in fully applicable even in this case on conformity of legal provisions.

Paragraphs referring to EU Charter (original language): 

 

Z výroku navrhovaného skupinou poslancov (navrhovateľmi) vyplýva, že napadnuté ustanovenia zákona č. 351/2011 Z. z. by nemali byť v súlade okrem iného aj s čl. 7, čl. 8 a čl. 11 charty, ktorá zaväzuje členské štáty v prípadoch, keď vykonávajú právo Európskej únie (čl. 51 ods. 1 charty). Napadnuté ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách sú nepochybne transpozíciou príslušnej úpravy patriacej do práva Európskej únie (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002), týkajúcej sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií [Smernica o súkromí a elektronických komunikáciách (Ú. v. ES L 201, s. 37; Mimoriadne vydanie 13/029, s. 514) a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES (Ú. v. EÚ L 105, s. 54)], a preto je charta v takomto prípade plne aplikovateľná aj v tomto konaní o súlade právnych predpisov.

Language: 
Slovak
Deciding body (original language): 
Ústavný súd Slovenskej Republiky
Language: 
Slovak