Bulgaria

Pages

Constitution of the Republic of Bulgaria

Article 52(1) Citizens shall have the right to medical insurance guaranteeing them affordable medical care, and to free medical care in accordance with conditions and procedures established by law.(2) Medical care shall be financed from the state budget, by employers, through private and collective health-insurance schemes, and from other sources in accordance with conditions and procedures established by law.(3) The State shall protect the health of all citizens and shall promote the development of sports and tourism.

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Чл. 52(1) Гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ, и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон.(2) Здравеопазването на гражданите се финансира от държавния бюджет, от работодателите, от лични и колективни осигурителни вноски и от други източници при условия и по ред, определени със закон.(3) Държавата закриля здравето на гражданите и насърчава развитието на спорта и туризма.

Constitution of the Republic of Bulgaria

 Art. 19(1) The economy of the Republic of Bulgaria shall be based on free economic initiative.(2) The State shall establish and guarantee equal legal conditions for economic activity to all citizens and legal entities by preventing any abuse of a monopoly status and unfair competition, and by protecting the consumer.(3) All investments and economic activity by citizens and legal entities shall enjoy the protection of the law.(4) The law shall establish conditions conducive to the setting up of cooperatives and other forms of association of citizens and legal entities in the pursuit of economic and social prosperity. 

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Ние, народните представители от Седмото Велико народно събрание, в стремежа си да изразим волята на българския народ,
като обявяваме верността си към общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост [...] Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

Constitution of the Republic of Bulgaria

Art. 3. Bulgarian shall be the official language of the Republic. Art. 6. (1) All persons are born free and equal in dignity and rights.(2) All citizens shall be equal before the law. There shall be no privileges or restriction of rights on the grounds of race, national or social origin, ethnic self-identity, sex, religion, education, opinion, political affiliation, personal or social status or property status.Art. 11. [...] (4) There shall be no political parties on ethnic, racial or religious lines [...] Art. 13. (1) The practicing of any religion shall be unrestricted.(2) Religious institutions shall be separate from the State.(3) Eastern Orthodox Christianity shall be considered the traditional religion in the Republic of Bulgaria.(4) Religious institutions and communities, and religious beliefs shall not be used to political ends.Art. 36. (1) The study and use of the Bulgarian language shall be a right and an obligation of every Bulgarian citizen.(2) Citizens whose mother tongue is not Bulgarian shall have the right to study and use their own language alongside the compulsory study of the Bulgarian language.(3) The situations in which only the official language shall be used shall be established by law.

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Чл. 3. Официалният език в републиката е българският. Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.Чл. 11. [...] (4) Не могат да се образуват политически партии на етническа, расова или верска основа, както и партии, които си поставят за цел насилствено завземане на държавната власт.Чл. 13. (1) Вероизповеданията са свободни.(2) Религиозните институции са отделени от държавата.(3) Традиционна религия в Република България е източноправославното вероизповедание.(4) Религиозните общности и институции, както и верските убеждения не могат да се използват за политически цели.Чл. 36. (1) Изучаването и ползването на българския език е право и задължение на българските граждани. (2) Гражданите, за които българският език не е майчин, имат право наред със задължителното изучаване на българския език да изучават и ползват своя език.(3) Случаите, в които се използва само официалният език, се посочват в закона.

Constitution of the Republic of Bulgaria

Article 6 (1) All persons are born free and equal in dignity and rights.(2) All citizens shall be equal before the law. There shall be no privileges or restriction of rights on the grounds of race, national or social origin, ethnic self-identity, sex, religion, education, opinion, political affiliation, personal or social status or property status. Article 14 The family, motherhood and children shall enjoy the protection of the State and society. Art. 46. (1) Matrimony shall be a free union between a man and a woman. Only a civil marriage shall be legal. (2) Spouses shall have equal rights and obligations in matrimony and the family [...]

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. Чл. 14.Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото. Чл. 46. (1) Бракът е доброволен съюз между мъж и жена. Законен е само гражданският брак. (2) Съпрузите имат равни права и задължения в брака и семейството [...]

Pages

Subscribe to Bulgaria