Bulgaria

Pages

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Чл. 19 [...] (2) Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Чл. 10. Изборите, националните и местните референдуми се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване. Чл. 42(1) Гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа.(2) Организацията и редът за произвеждане на избори и референдуми се определят със закон.(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Изборите за членове на Европейския парламент и участието на граждани на Европейския съюз в избори за местни органи се уреждат със закон.

Constitution of the Republic of Bulgaria

Art. 10. All elections, and national and local referendums shall be held on the basis of universal, equal and direct suffrage by secret ballot.
Art. 42(1) Every citizen above the age of 18, with the exception of those placed under judicial interdiction or serving a prison sentence, shall be free to elect state and local authorities and vote in referendums.(2) The organization and procedure for the holding of elections and referendums shall be established by law.(3) (new, SG 18/05) The elections for Members of the European Parliament and the participation of European Union citizens in the elections for local authorities shall be regulated by law.

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Чл. 10. Изборите, националните и местните референдуми се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване. Чл. 42(1) Гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа.(2) Организацията и редът за произвеждане на избори и референдуми се определят със закон.(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Изборите за членове на Европейския парламент и участието на граждани на Европейския съюз в избори за местни органи се уреждат със закон.

Constitution of the Republic of Bulgaria

Art. 10. All elections, and national and local referendums shall be held on the basis of universal, equal and direct suffrage by secret ballot.
Art. 42(1) Every citizen above the age of 18, with the exception of those placed under judicial interdiction or serving a prison sentence, shall be free to elect state and local authorities and vote in referendums.(2) The organization and procedure for the holding of elections and referendums shall be established by law.(3) (new, SG 18/05) The elections for Members of the European Parliament and the participation of European Union citizens in the elections for local authorities shall be regulated by law.

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Чл. 25. [...] (4) (Изм. ¬ ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Гражданин на Република България не може да бъде предаден на друга държава или на международен съд за целите на наказателно преследване, освен ако това е предвидено в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България. Чл. 27. (1) Чужденците, които пребивават в страната на законно основание, не могат да бъдат изгонвани от нея или предавани на друга държава против тяхната воля, освен при условията и по реда, определени със закон. (2) Република България дава убежище на чужденци, преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи. (3) Условията и редът за даване на убежище се уреждат със закон.

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Чл. 19(1) Икономиката на Република България се основава на свободната стопанска инициатива.(2) Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.(3) Инвестициите и стопанската дейност на български и чуждестранни граждани и юридически лица се закрилят от закона.(4) Законът създава условия за коопериране и други форми на сдружаване на гражданите и юридическите лица за постигане на стопански и социален напредък.

Constitution of the Republic of Bulgaria

[Preamble] We, the Members of the Seventh Grand National Assembly, guided by our desire to express the will of the people of Bulgaria, by pledging our loyalty to the universal human values of liberty, peace, humanism, equality, justice and tolerance [...] Art. 6. (1) All persons are born free and equal in dignity and rights. (2) All citizens shall be equal before the law. There shall be no privileges or restriction of rights on the grounds of race, national or social origin, ethnic self-identity, sex, religion, education, opinion, political affiliation, personal or social status or property status.

Pages

Subscribe to Bulgaria