Bulgaria

Pages

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Чл. 25. [...] (4) (Изм. ¬ ДВ, бр. 18 от 2005 г.) Гражданин на Република България не може да бъде предаден на друга държава или на международен съд за целите на наказателно преследване, освен ако това е предвидено в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България. Чл. 27. (1) Чужденците, които пребивават в страната на законно основание, не могат да бъдат изгонвани от нея или предавани на друга държава против тяхната воля, освен при условията и по реда, определени със закон. (2) Република България дава убежище на чужденци, преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи. (3) Условията и редът за даване на убежище се уреждат със закон.

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Чл. 30 [...] (4) Всеки има право на адвокатска защита от момента на задържането му или на привличането му като обвиняем.(5) Всеки има право да се среща насаме с лицето, което го защитава. Тайната на техните съобщения е неприкосновена. Чл. 31 [...] (2) Никой не може да бъде принуждаван да се признае за виновен, нито да бъде осъден само въз основа на неговото самопризнание.(3) Обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.(4) Не се допускат ограничения на правата на обвиняемия, надхвърлящи необходимото за осъществяване на правосъдието.Чл. 56Всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или застрашени негови права или законни интереси. В държавните учреждения той може да се явява и със защитник.

КОДЕКС НА ТРУДА

 Чл. 1(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 2 от 1996 г., изм., бр. 25 от 2001 г.) Този кодекс цели да осигури свободата и закрилата на труда, справедливи и достойни условия на труд, както и осъществяване на социален диалог между държавата, работниците, служителите, работодателите и техните организации за уреждане на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения.Чл. 52(1) Отделният работодател, групата работодатели и техните организации са длъжни:1. да преговарят с представителите на работниците и служителите за сключване на колективен трудов договор;2. да предоставят на представителите на работниците и служителите:а) сключените колективни трудови договори, с които страните са обвързани поради отраслова, териториална или организационна принадлежност;б) (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) своевременна, достоверна и разбираема информация за икономическото и финансовото си състояние, която е от значение за сключването на колективния трудов договор; предоставянето на информация, разпространяването на която би могло да нанесе вреди на работодателя, може да бъде отказано или направено с изискване за поверителност.

Labour Code

 Article 1(3) This Code shall aim to ensure the freedom and protection of labour, equitable and dignified working conditions, as well as the conducting of social dialogue between the State, the employees, the employers and their organizations, for the purposes of settlement of labour relations and other immediately related relations.Article 52 (1) The individual employer, the group of employers, and their organizations shall: 1. Negotiate with the employees' representatives to conclude a collective agreement; 2. Make available to the employees' representatives: a) the collective agreements concluded which bind the parties on the basis of to sectorial, regional or organizational affiliation; b) (Amended - SG, No. 25/2001) timely, authentic and understandable information on their economic and financial position which is significant for the conclusion of the collective agreement; provision of information the disclosure of which could cause damages to the employer may be refused or granted subject to requirement for confidentiality.

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Чл. 35(1) Всеки има право свободно да избира своето местожителство, да се придвижва по територията на страната и да напуска нейните предели. Това право може да се ограничава само със закон, за защита на националната сигурност, народното здраве и правата и свободите на други граждани. [...]

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Чл. 30 [...] (4) Всеки има право на адвокатска защита от момента на задържането му или на привличането му като обвиняем.(5) Всеки има право да се среща насаме с лицето, което го защитава. Тайната на техните съобщения е неприкосновена. Чл. 31(1) Всеки обвинен в престъпление следва да бъде предаден на съдебната власт в законно определения срок. [...] (4) Не се допускат ограничения на правата на обвиняемия, надхвърлящи необходимото за осъществяване на правосъдието.Чл. 45. Гражданите имат право на жалби, предложения и петиции до държавните органи. Чл. 56 Всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или застрашени негови права или законни интереси. В държавните учреждения той може да се явява и със защитник. Чл. 117. (1) Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. [...] Чл. 120. (1) Съдилищата осъществяват контрол за законност на актове и действия на административните органи. (2) Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат, освен изрично посочените със закон. Чл. 122(1) Гражданите и юридическите лица имат право на защита във всички стадии на процеса.(2) Редът за упражняване правото на защита се определя със закон.

Constitution of the Republic of Bulgaria

Art. 30 [...] (4) Everyone shall be entitled to legal counsel from the moment of detention or from the moment of being charged.(5) Everyone shall be entitled to meet his legal counsel in private. The confidentiality of such communication shall be inviolable. Art. 31(1) Anyone charged with a crime shall be brought before a court within the time established by law. [...] (4) The rights of a defendant shall not be restricted beyond what is necessary for the purposes of a fair trial. Art. 45.
All citizens shall have the right to lodge complaints, proposals and petitions with the state authorities.
Art. 56Everyone shall have the right to legal defence whenever his rights or legitimate interests are violated or endangered. He shall have the right to be accompanied by legal counsel when appearing before an agency of the State. Art. 117.
(1) The judiciary shall protect the rights and legitimate interests of all citizens, legal entities and the State. [...] Art. 120.
(1) The courts shall supervise the legality of the acts and actions of the administrative bodies.
(2) Citizens and legal entities shall be free to challange any administrative act which affects them, except those listed expressly by the laws. Art. 122(1) Citizens and legal entities shall have the right to legal counsel at all stages of a trial.(2) The procedure by which the right to legal counsel shall be practiced shall be established by law.

Pages

Subscribe to Bulgaria