Bulgaria

Pages

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

 Чл. 14 Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото.Чл. 47 [...] (2) Жената майка се ползва от особената закрила на държавата, която й осигурява платен отпуск преди и след раждане, безплатна акушерска помощ, облекчаване на труда и други социални помощи.

Constitution of the Republic of Bulgaria

Art. 14. The family, motherhood and children shall enjoy the protection of the State and society. Art. 47. (1) The raising and upbringing of children until they come of legal age shall be a right and obligation of their parents and shall be assisted by the State.(2) Mothers shall be the object of special protection on the part of the State and shall be guaranteed prenatal and postnatal leave, free obstetric care, alleviated working conditions and other social assistance.(3) Children born out of wedlock shall enjoy equal rights with those born in wedlock.(4) Abandoned children shall enjoy the protection of the State and society.(5) The conditions and procedure for the restriction or suspension of parental rights shall be established by law.

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Чл. 14.Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото. Чл. 47. (1) Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата.(2) Жената майка се ползва от особената закрила на държавата, която й осигурява платен отпуск преди и след раждане, безплатна акушерска помощ, облекчаване на труда и други социални помощи.(3) Децата, родени извън брака, имат равни права с родените в брака.(4) Децата, останали без грижата на близките си, се намират под особената закрила на държавата и обществото.(5) Условията и редът за ограничаване или отнемане на родителските права се определят със закон.

Constitution of the Republic of Bulgaria

Article 19 (1) The economy of the Republic of Bulgaria shall be based on free economic initiative.
(2) The State shall establish and guarantee equal legal conditions for economic activity to all citizens and legal entities by preventing any abuse of a monopoly status and unfair competition, and by protecting the consumer.
(3) All investments and economic activity by citizens and legal entities shall enjoy the protection of the law. (4) The law shall establish conditions conducive to the setting up of cooperatives and other forms of association of citizens and legal entities in the pursuit of economic and social prosperity. 

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Чл. 16. Трудът се гарантира и защитава от закона. Чл. 48. (1) Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право. [...] (3) Всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа.

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Чл. 23. Държавата създава условия за свободно развитие на науката, образованието и изкуствата и ги подпомага. Тя се грижи за опазване на националното историческо и културно наследство.Чл. 53. (1) Всеки има право на образование.(2) Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително.(3) Основното и средното образование в държавните и общинските училища е безплатно. При определени от закона условия образованието във висшите държавни училища е безплатно.(4) Висшите училища се ползват с академична автономия.(5) Граждани и организации могат да създават училища при условия и по ред, определени със закон. Обучението в тях трябва да съответства на държавните изисквания.(6) Държавата насърчава образованието, като създава и финансира училища, подпомага способни ученици и студенти, създава условия за професионално обучение и преквалификация. Тя упражнява контрол върху всички видове и степени училища.

Constitution of the Republic of Bulgaria

Art. 23. The State shall establish conditions conducive to the free development of science, education and the arts, and shall assist that development. It shall organize the conservation of all national monuments of history and culture.Art. 53. (1) Everyone shall have the right to education.(2) School attendance up to the age of 16 shall be compulsory.(3) Primary and secondary education in state and municipal schools shall be free. In circumstances established by law, the higher educational establishments shall provide education free of charge.(4) Higher educational establishments shall enjoy academic autonomy.(5) Citizens and organizations shall be free to found schools in accordance with conditions and procedures established by law. The education they provide shall fit the requirements of the State.(6) The State shall promote education by opening and financing schools, by supporting capable school and university students, and by providing opportunities for occupational training and retraining. It shall exercise control over all kinds and levels of schooling.

Pages

Subscribe to Bulgaria