Bulgaria

Pages

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Чл. 29. [...] (2) Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие.Чл. 52. [...] (4) Никой не може да бъде подлаган принудително на лечение и на санитарни мерки освен в предвидените от закона случаи.

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Чл. 26. [...] (2) Чужденците, които пребивават в Република България, имат всички права и задължения по тази Конституция с изключение на правата и задълженията, за които Конституцията и законите изискват българско гражданство. Чл. 27. (1) Чужденците, които пребивават в страната на законно основание, не могат да бъдат изгонвани от нея или предавани на друга държава против тяхната воля, освен при условията и по реда, определени със закон. (2) Република България дава убежище на чужденци, преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи. (3) Условията и редът за даване на убежище се уреждат със закон.

Bulgaria / Supreme Administrative Court / 13158/2012

V.S.
16/01/2014
National Court/Tribunal
Decision
Bulgaria

Key facts of the case:

The applicant was proclaimed by the Committee on Access to and Disclosure of the Documents and Announcing Affiliation of Bulgarian Citizens with the State Security Service and the Intelligence Services of the Bulgarian National Army (Комисия за...

EU Charter Article(s) referenced: 

Constitution of the Republic of Bulgaria

Art. 46. (1) Matrimony shall be a free union between a man and a woman. Only a civil marriage shall be legal. (2) Spouses shall have equal rights and obligations in matrimony and the family. (3) The form of a marriage, the conditions and procedure for its conclusion and termination, and all private and material relations between the spouses shall be established by law.

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Чл. 19 [...] (2) Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

 Чл. 14 Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото.Чл. 47 [...] (2) Жената майка се ползва от особената закрила на държавата, която й осигурява платен отпуск преди и след раждане, безплатна акушерска помощ, облекчаване на труда и други социални помощи.

Bulgaria / Sofia City Court / 2237/2016

D.M.S. v Director of prison in the town of S.
28/06/2016
National Court/Tribunal
Decision
Bulgaria

Key facts of the case: 

Mr S, deprived of liberty, became eligible for transfer from a prison hostel of closed type to a prison hostel of open type. However, he was continuously not included in the list of inmates...

EU Charter Article(s) referenced: 
ECHR Article(s) referenced: 

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Чл. 23. Държавата създава условия за свободно развитие на науката, образованието и изкуствата и ги подпомага. Тя се грижи за опазване на националното историческо и културно наследство.Чл. 53. (1) Всеки има право на образование.(2) Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително.(3) Основното и средното образование в държавните и общинските училища е безплатно. При определени от закона условия образованието във висшите държавни училища е безплатно.(4) Висшите училища се ползват с академична автономия.(5) Граждани и организации могат да създават училища при условия и по ред, определени със закон. Обучението в тях трябва да съответства на държавните изисквания.(6) Държавата насърчава образованието, като създава и финансира училища, подпомага способни ученици и студенти, създава условия за професионално обучение и преквалификация. Тя упражнява контрол върху всички видове и степени училища.

Pages

Subscribe to Bulgaria