You are here:

De Belgische Grondwet

Country:
Belgium

Artikel 11Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie verzekerd worden. Te dien einde waarborgen de wet en het decreet inzonderheid de rechten en vrijheden van de ideologische en filosofische minderheden.Artikel 131De wet stelt de regelen vast ter voorkoming van elke discriminatie om ideologische en filosofische redenen.