You are here:

De Belgische Grondwet

Country:
Belgium

Art. 23Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen.Die rechten omvatten inzonderheid: (...) 4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu; (...)