You are here:

De Belgische Grondwet

Country:
Belgium

Article 22Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald.De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van dat recht. Article 22bisElk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit.Elk kind heeft het recht zijn mening te uiten in alle aangelegenheden die het aangaan; met die mening wordt rekening gehouden in overeenstemming met zijn leeftijd en zijn onderscheidingsvermogen. Elk kind heeft recht op maatregelen en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen. Het belang van het kind is de eerste overweging bij elke beslissing die het kind aangaat. De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen deze rechten van het kind.