You are here:

Euroopa Parlamendi valimise seadus

Country:
Estonia

§ 4. Hääletamis- ja kandideerimisõigus
(1) Hääletamisõigus on Eesti kodanikul, kes on valimiste päevaks saanud 18-aastaseks.
(2) Hääletamisõigus on Eesti kodakondsust mitteomaval Euroopa Liidu kodanikul (edaspidi Euroopa Liidu kodanik):
1) kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks;
2) kelle püsiv elukoht on Eestis, see tähendab tema elukoha aadressiandmed on kantud Eesti Rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister);
3) kellelt tema päritoluriigis ei ole hääletamisõigust ära võetud.
(3) Hääleõiguslik ei ole isik, kes on:
1) valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud;
2) kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust.
(4) Kandideerimisõigus on Eesti kodanikul, kes on valimispäeval vähemalt 21-aastane.
(5) Kandideerimisõigus on Euroopa Liidu kodanikul:
1) kes on valimispäeval vähemalt 21-aastane;
2) kelle püsiv elukoht on Eestis, see tähendab tema elukoha aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse;
3) kellelt tema päritoluriigis ei ole kandideerimisõigust ära võetud.
(6) Euroopa Parlamendi liikmeks ei või kandideerida:
1) isik, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud;
2) isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust;
3) tegevväelane.
(7) Isik võib samadel Euroopa Parlamendi valimistel hääletada ja kandideerida ainult ühes Euroopa Liidu liikmesriigis.