Fizisko personu datu aizsardzības likums

Body: 

1.pants.Šā likuma mērķis ir aizsargāt fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu (turpmāk — personas dati) apstrādi.

Type of law: 
National constitutional law
Charter article: 
Country: 
Latvia