You are here:

Het Belgisch Strafwetboek

Country:
Belgium

Art. 417bis (ingevoegd bij W 2002-06-14/42, art. 5; Inwerkingtreding : 24-08-2002) Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder :
1° foltering : elke opzettelijke onmenselijke behandeling die hevige pijn of ernstig en vreselijk lichamelijk of geestelijk lijden veroorzaakt;
2° onmenselijke behandeling : elke behandeling waardoor een persoon opzettelijk ernstig geestelijk of lichamelijk leed wordt toegebracht, onder meer om van hem inlichtingen te verkrijgen of bekentenissen af te dwingen of om hem te straffen, of om druk op hem of op derden uit te oefenen, of hem of derden te intimideren;
3° onterende behandeling : elke behandeling die in de ogen van het slachtoffer of van derden een ernstige krenking of aantasting van de menselijke waardigheid uitmaakt. Art. 417ter (ingevoegd bij W 2002-06-14/42, art. 5; Inwerkingtreding : 24-08-2002) Hij die een persoon aan foltering onderwerpt, wordt gestraft met opsluiting van tien jaar tot vijftien jaar. (...) Art. 417quater (ingevoegd bij W 2002-06-14/42, art. 5; Inwerkingtreding : 24-08-2002) Hij die een persoon aan een onmenselijke behandeling onderwerpt, wordt gestraft met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar. (...) Art. 417quinquies (ingevoegd bij W 2002-06-14/42, art. 5; Inwerkingtreding : 24-08-2002) Hij die een persoon aan een onterende behandeling onderwerpt, wordt gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met geldboete van 50 EUR tot 300 EUR of met een van die straffen alleen. (...)