You are here:

КОДЕКС НА ТРУДА

Country:
Bulgaria

 Чл. 1(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 2 от 1996 г., изм., бр. 25 от 2001 г.) Този кодекс цели да осигури свободата и закрилата на труда, справедливи и достойни условия на труд, както и осъществяване на социален диалог между държавата, работниците, служителите, работодателите и техните организации за уреждане на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения.Чл. 52(1) Отделният работодател, групата работодатели и техните организации са длъжни:1. да преговарят с представителите на работниците и служителите за сключване на колективен трудов договор;2. да предоставят на представителите на работниците и служителите:а) сключените колективни трудови договори, с които страните са обвързани поради отраслова, териториална или организационна принадлежност;б) (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г.) своевременна, достоверна и разбираема информация за икономическото и финансовото си състояние, която е от значение за сключването на колективния трудов договор; предоставянето на информация, разпространяването на която би могло да нанесе вреди на работодателя, може да бъде отказано или направено с изискване за поверителност.