You are here:

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Country:
Bulgaria

Чл. 3. Официалният език в републиката е българският. Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.Чл. 11. [...] (4) Не могат да се образуват политически партии на етническа, расова или верска основа, както и партии, които си поставят за цел насилствено завземане на държавната власт.Чл. 13. (1) Вероизповеданията са свободни.(2) Религиозните институции са отделени от държавата.(3) Традиционна религия в Република България е източноправославното вероизповедание.(4) Религиозните общности и институции, както и верските убеждения не могат да се използват за политически цели.Чл. 36. (1) Изучаването и ползването на българския език е право и задължение на българските граждани. (2) Гражданите, за които българският език не е майчин, имат право наред със задължителното изучаване на българския език да изучават и ползват своя език.(3) Случаите, в които се използва само официалният език, се посочват в закона.