You are here:

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Country:
Bulgaria

Чл. 30 [...] (4) Всеки има право на адвокатска защита от момента на задържането му или на привличането му като обвиняем.(5) Всеки има право да се среща насаме с лицето, което го защитава. Тайната на техните съобщения е неприкосновена. Чл. 31(1) Всеки обвинен в престъпление следва да бъде предаден на съдебната власт в законно определения срок. [...] (4) Не се допускат ограничения на правата на обвиняемия, надхвърлящи необходимото за осъществяване на правосъдието.Чл. 45. Гражданите имат право на жалби, предложения и петиции до държавните органи. Чл. 56 Всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или застрашени негови права или законни интереси. В държавните учреждения той може да се явява и със защитник. Чл. 117. (1) Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. [...] Чл. 120. (1) Съдилищата осъществяват контрол за законност на актове и действия на административните органи. (2) Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат, освен изрично посочените със закон. Чл. 122(1) Гражданите и юридическите лица имат право на защита във всички стадии на процеса.(2) Редът за упражняване правото на защита се определя със закон.