You are here:

КОНСТИТУЦИЯ на Република България

Country:
Bulgaria

Чл. 14.Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото. Чл. 47. (1) Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата.(2) Жената майка се ползва от особената закрила на държавата, която й осигурява платен отпуск преди и след раждане, безплатна акушерска помощ, облекчаване на труда и други социални помощи.(3) Децата, родени извън брака, имат равни права с родените в брака.(4) Децата, останали без грижата на близките си, се намират под особената закрила на държавата и обществото.(5) Условията и редът за ограничаване или отнемане на родителските права се определят със закон.