You are here:

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

Country:
Sweden

1 kapitlet - Statsskickets grunder: 2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. (…)