You are here:

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

Country:
Sweden

2 kapitlet - Grundläggande fri- och rättigheter: 4 § Dödsstraff får icke förekomma.