You are here:

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

Country:
Sweden

1 kapitlet - Statsskickets grunder: 1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna.