You are here:

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

Country:
Sweden

1 kapitlet - Statsskickets grunder: 2 § (...) Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet. (...).