You are here:

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

Country:
Sweden

1 kapitlet - Statsskickets grunder: 2 §(…) Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person. (…)