You are here:

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

Country:
Sweden

1 kapitlet - Statsskickets grunder: 2 § (…) Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person. (…) 2 kapitlet - Grundläggande fri- och rättigheter: 13 § Lag eller annan föreskrift får inte innebära att någon missgynnas på grund av sitt kön, om inte föreskriften utgör ett led i strävanden att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt.