You are here:

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform

Country:
Sweden

2 kapitlet - Grundläggande fri- och rättigheter: 14 § En förening av arbetstagare samt arbetsgivare och en förening av arbetsgivare har rätt att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden, om inte annat följer av lag eller avtal.