You are here:

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Country:
Lithuania

  2.23 straipsnis. Teisė į privatų gyvenimą ir jo slaptumą 1. Fizinio asmens privatus gyvenimas neliečiamas. Informacija apie asmens privatų gyvenimą gali būti skelbiama tik jo sutikimu. Po asmens mirties tokį sutikimą gali duoti jo sutuoktinis, tėvai ar vaikai. 2. Privataus gyvenimo paţeidimu laikomas neteisėtas įėjimas į asmens gyvenamąsias ir kitokias patalpas, aptvertą privačią teritoriją, neteisėtas asmens stebėjimas, neteisėtas asmens ar jo turto apieškojimas, asmens telefoninių pokalbių, susirašinėjimo ar kitokios korespondencijos bei asmeninių uţrašų ir informacijos konfidencialumo paţeidimas, duomenų apie asmens sveikatos būklę paskelbimas paţeidţiant įstatymų nustatytą tvarką bei kitokie neteisėti veiksmai. 3. Draudţiama rinkti informaciją apie privatų asmens gyvenimą paţeidţiant įstatymus. Asmuo turi teisę susipaţinti su apie jį surinkta informacija, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Draudţiama skleisti surinktą informaciją apie asmens privatų gyvenimą, nebent, atsiţvelgiant į asmens einamas pareigas ar padėtįvisuomenėje, tokios informacijos skleidimas atitinka teisėtą ir pagrįstą visuomenės interesą tokią informaciją ţinoti. 4. Privataus asmens gyvenimo duomenų, nors ir atitinkančių tikrovę, paskelbimas, taip pat asmeninio susirašinėjimo paskelbimas paţeidţiant šio straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytą tvarką, taip pat įėjimas į asmens gyvenamąjį būstą be jo sutikimo, išskyrus įstatymų numatytas išimtis, asmens privataus gyvenimo stebėjimas ar informacijos rinkimas apie jį paţeidţiant įstatymą bei kiti neteisėti veiksmai, kuriais paţeidţiama teisė į privatų gyvenimą, yra pagrindas pareikšti ieškinį dėl tokiais veiksmais padarytos turtinės ir neturtinės ţalos atlyginimo. 5. Šio straipsnio 1 ir 3 dalyse numatyti apribojimai, susiję su informacijos apie asmenį skelbimu ir rinkimu, netaikomi, kai tai daroma motyvuotu teismo sprendimu 2.24 straipsnis. Asmens garbės ir orumo gynimas[…]6. Paskleidęs tikrovės neatitinkančius duomenis asmuo atleidţiamas nuo civilinės atsakomybės, jeigu tie duomenys yra paskelbti apie viešą asmenį bei jo valstybinę ar visuomeninę veiklą, o juos paskelbęs asmuo įrodo, kad jis veikė sąţiningai siekdamas supaţindinti visuomenę su tuo asmeniu ir jo veikla.