You are here:

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Country:
Lithuania

38 straipsnis. Vaikų pareiga - gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą. 52 straipsnisValstybė laiduoja piliečių teisę gauti senatvės ir invalidumo pensijas, socialinę paramą nedarbo, ligos, našlystės, maitintojo netekimo ir kitais įstatymų numatytais atvejais.