You are here:

Listina základních práv a svobod

Country:
Czechia

Článek 25 (1) Občanům tvořícím národní nebo etnické menšiny se zaručuje všestranný rozvoj, zejména právo společně s jinými příslušníky menšiny rozvíjet vlastní kulturu, právo rozšiřovat a přijímat informace v jejich mateřském jazyku a sdružovat se v národnostních sdruženích. Podrobnosti stanoví zákon. (2) Občanům příslušejícím k národnostním a etnickým menšinám se za podmínek stanovených zákonem zaručuje též (a) právo na vzdělání v jejich jazyku, (b) právo užívat jejich jazyka v úředním styku, (c) právo účasti na řešení věcí týkajících se národnostních a etnických menšin.