You are here:

Regeringsformen

Country:
Sweden

2 kapitlet - Grundläggande fri- och rättigheter; 1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad; (...) Mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk; Demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats; Föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften; 14 § Stridsåtgärder på arbetsmarknaden: En förening av arbetstagare samt arbetsgivare och en förening av arbetsgivare har rätt att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden, om inte annat följer av lag eller avtal.