You are here:

Ustava Republike Slovenije

Country:
Slovenia

14. člen V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. (Dopolnitev - datum razglasitve 23. 6. 2004; UL RS, št. 69/2004 z dne 24. 6. 2004. Z Ustavnim zakonom o spremembi 14. člena Ustave RS (UZ14) sta bili v tem členu za besedama "družbeni položaj" dodani vejica in beseda "invalidnost") Vsi so pred zakonom enaki.

43. člen Volilna pravica je splošna in enaka. Vsak državljan, ki je dopolnil 18 let, ima pravico voliti in biti voljen. Zakon lahko določi, v katerih primerih in pod katerimi pogoji imajo volilno pravico tujci. Zakon določi ukrepe za spodbujanje enakih možnosti moških in žensk pri kandidiranju na volitvah v državne organe in organe lokalnih skupnosti.(Dopolnitev - datum razglasitve 23. 6. 2004; UL RS, št. 69/2004 z dne 24. 6. 2004. Z Ustavnim zakonom o spremembi

43. člena Ustave RS (UZ43) je bil v tem členu dodan nov četrti odstavek.)