You are here:

Ustava Republike Slovenije

Country:
Slovenia

50. člen (pravica do socialne varnosti) Državljani imajo pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do socialne varnosti, vključno s pravico do pokojnine. (Sprememba - datum razglasitve 23. 6. 2004; UL RS, št. 69/2004 z dne 24. 6. 2004. Besedilo prvega odstavka 50. člena Ustave RS, ki je bilo spremenjeno z Ustavnim zakonom o spremembi 50. člena Ustave RS (UZ50), se je pred spremembo glasilo:"Državljani imajo pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do socialne varnosti.") Država ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno zavarovanje ter skrbi za njihovo delovanje.Vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja je zagotovljeno posebno varstvo v skladu z zakonom.