You are here:

Ústava Slovenskej republiky

Country:
Slovakia

Čl. 16 (1) Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom.