You are here:

Ústava Slovenskej republiky

Country:
Slovakia

Čl. 39 (1) Občania majú právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa.(...) (3) Podrobnosti o právach podľa odsekov 1 a 2 ustanoví zákon.