You are here:

Ústava Slovenskej republiky

Country:
Slovakia

Čl. 41 (1) Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých. (2) Žene v tehotenstve sa zaručuje osobitná starostlivosť, ochrana v pracovných vzťahoch a zodpovedajúce pracovné podmienky. (5) Rodičia, ktorí sa starajú o deti, majú právo na pomoc štátu. (6) Podrobnosti o právach podľa odsekov 1 až 5 ustanoví zákon.