You are here:

Ústava Slovenskej republiky

Country:
Slovakia

Čl. 19 (...) (3) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.