You are here:

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Country:
Slovakia

§ 1 Predmet úpravy - Tento zákon upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám.