You are here:

De toepassing van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie op handelingen van de lidstaten: een analyse in het licht van het arrest C-617/10 van het Hof van Justitie van 26 februari 2013 inzake Åkerberg Fransson

The application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union regarding the actions of the Member States: an analysis in the light of the judgment in Case C-617/10 of the Court of Justice of February 26, 2013 on Åkerberg Fransson

Author(s):
Lenaerts, A.K. & Vanovermeire, V.
Published in:
Tijdschrift voor bestuurswetenschappen & publiekrecht, 2016
Page numbers:
pp 16-33
Publication year:
2016