You are here:

Charterpedia

Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga kaitstakse Euroopa Liidu seadusandluses inimeste põhiõigusi, mis kehtivad Euroopa Liidu kodanikele ja residentidele. Harta muutus Euroopa Liidu institutsioonidele ja liikmesriikidele õiguslikult siduvaks 1. detsembril 2009 koos Lissaboni lepingu jõustumisega.

Hartapeedia on internetipõhine tööriist, mis aitab orienteeruda Euroopa Liidu põhiõiguste raamistikus ning sisaldab nii harta peatükkide kui Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vastavate kohtulahendite terviktekste ning juriidilisi tõlgendusi. Hartapeediast leiate ka lingid Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) väljaannetele kõigi harta peatükkide lõikes.

Algse hartapeedia andmekogu koostas Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste ning justiits- ja siseasjade komisjon (ingl k. Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee ehk LIBE komisjon). Praegu haldab hartapeediat FRA.

Hartapeedia on saadaval ka iOS- ja Android-rakendusena nutiseadmetele.